vítání ptačího zpěvu

bobr evropský (fotokoláž -jispa-)

vydra říční (fotokoláž -jispa-)

martináč hrušňový

užovka

v meandrech hnízdí řada živočichů

 

fauna

  televizní dokument Hraniční meandry Odry

  SERIÁL: Příroda očima Jiřího Šuhaje

Milovníci přírody si procházkou po březích Odry určitě přijdou na své. Jedinečná zákoutí hraničních meandrů jsou totiž domovem pro mnoho živočichů a rostlin. Roste zde ojedinělá flóra - vyskytuje se zde 7 rostlinných stanovišť typických pro zaplavovaná území. Vazba některých druhů na zdejší ekosystémy je unikátní nejen v rámci celorepublikovém, ale i celoevropském. Toto bohatství poskytuje příznivé podmínky pro existenci a rozmnožování mnoha druhů živočichů. V oblasti kolem meandrů žije 40 druhů savců, mezi nimi i několik chráněných a vzácných druhů. K chráněným druhům patří kolonie bobra evropského. Bobr je aktivní zejména za soumraku a v noci, proto je obtížné ho spatřit. Běžně lze však najít stopy po jeho činnosti v podobě bobřích „hoblin“ a bobřích okusů. Zabloudíme-li do nepřístupných oblastí meandrů, můžeme narazit i na bobří hráze. Vyskytuje se tu i vydra říční.

  bobr evropský
  vydra říční

Hraniční meandry Odry jsou součástí jedné z nejvýznamnějších ptačích oblastí v České republice Heřmanský stav – Stružka. Ornitologové zde zaznamenali na 188 druhů ptáků, mnozí se zde rozmnožují, a 60 druhů zde dokonce hnízdí. Mezi nejatraktivnější patří jeden z nejkrásněji zbarvených ptáků, kterým je ledňáček říční. Své hnízdo si tito ptáci staví ve strmých březích řek. Stejný způsob hnízdění mají i břehule říční. Ta však pro svá hnízda využívá písčité svahy řek, kde si hloubí chodby dlouhé půl metru. Na březích řek a ostrůvcích v toku se vyskytuje kulík říční a pisík obecný. Pro Českou republiku je tato lokalita výjimečná s ohledem na stálé hnízdění morčáka velkého. V meandrech se vyskytují také 4 druhy ohrožených dravců. Je to orel mořský, včelojed lesní, jestřáb lesní a pochop rákosní.

  ledňáček říční
  břehule říční
  kulík říční
  pisík obecný
  morčák velký
  orel mořský
  včelojed lesní
  jestřáb lesní
  pochop rákosní

Z chráněných plazů zde najdeme ještěrku obecnou a užovku obojkovou. Obě mají zajímavý způsob ochrany. Ještěrka v místě ohrožení ponechá ocas, který ji po nějaké době doroste, a užovka předstírá, že je mrtvá a vypustí přitom páchnoucí tekutinu, která má znechutit případného útočníka. Do kategorie obojživelníků zahrnujeme i čolka obecného a čolka velkého, kuňku žlutobřichou, kuňku obecnou, ropuchu obecnou, ropuchu zelenou, skokana skřehotavého a zeleného a rosničku zelenou. Ta je zvlášť zajímavá schopností měnit své zbarvení podle teploty, vlhkosti, osvětlení a jiných vnitřních činitelů, jako jsou například bolest nebo hlad. Může volit barvu žlutou, šedou, olivovou, hnědou nebo až černou. V současné době žije ve vodách Odry a Olše 31 druhů ryb. K vrcholným rybářským zážitkům lze zařadit ulovení místních dravých ryb: sumců, štik, candátů, okounů a bolenů. Můžeme zde ale nalézt i takové vzácnosti, jakými jsou hořavka duhová, piskoř pruhovaný, střevle potoční nebo jelec jesen.

  ještěrka obecná, užovka obojková
  čolek obecný, čolek velký, kuňka žlutobřichá, kuňka obecná
  ropucha obecná a zelená, skokan skřehotavý, skokan zelený, rosnička zelená

Z chráněných bezobratlých patří mezi nejcennější raritu mohutný pavouk slíďák břehový. Tento pavouk netká sítě jako většina ostatních druhů, ale loví kořist během potulek po náplavech zbavených vegetace. Pavouků zde bylo nalezeno celkem 62 druhů. Velice vzácný je brouk lesák rumělkový a páchník hnědý, kteří žijí především ve starých doupných a ztrouchnivělých stromech. Mezi vzácné brouky patří také střevlíci. Lužní mokřady poskytují domov také 28 druhům vážek s řadou vzácných druhů, mezi které patří vážka jižní a tři druhy klínatek: vidlitá, rohatá a žlutonohá. V jejich okolí žije 41 druhů denních motýlů včetně velkých a pestře zbarvených druhů - otakárka fenyklového, bělopáska topolového, batolce duhového a batolce červeného. Létá tu rovněž tzv. naturový druh ohniváček černočárný. Objevil se zde i největší evropský motýl martináč hrušňový, jehož rozpětí křídel může být až 15 centimetrů.

  slíďák břehový,
  lesák rumělkový, páchník hnědý
  vážka jižní, otakárek fenyklový, bělopásek topolový, batolec duhový, batolec červený, martináč hrušňový

doporučujeme

  03. 03. 2015 | Seriál Jiřího Šuhaje nově také na našem webu

na této stánce byly použity materiály z webu Města Bohumín
autoři textů: Jiří Šuhaj, Lucie Balcarová, redakce
www.mesto-bohumin.cz

         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania