meandry Odry z ptačího pohledu

řeka Odra

vrstvy nánosů

velmi starý kmen stromu

příroda meandrů v zimě

příroda meandrů v zimě

 

Hraniční meandry Odry,
přírodní památka

Hraniční meandry jsou příkladem přirozeného vývoje koryta řeky a k němu přiléhajících zátopových území. Bohumínské meandry Odry tvoří osm kilometrů dlouhé území od hraničního přechodu Bohumín-Chalupki až po soutok Odry s Olší. V tomto území probíhají přirozené korytotvorné pochody, bez zásahu člověka.

Hraniční meandry Odry existují již staletí, ale upozornily na sebe až v souvislosti s ničivou povodní v roce 1997, kdy se protrhl jeden z meandrů. Povinností správce toku bylo protržené koryto opravit a u této příležitosti se vyhodnocoval i ekologický stav, který naznačil výjimečnost území. Dokázat se to však podařilo až díky úzké spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Podrobné průzkumy jednoznačně prokázaly, že území má výjimečnou krajinářskou hodnotu, pestrá přírodní stanoviště umožňují výskyt řady vzácných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů a navíc je přírodním unikátem z hlediska přírodní říční dynamiky. Území bylo proto zařazeno do evropské soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita, a to nejen na české straně, ale také v sousedním Polsku.

V bohumínských meandrech se vyskytují ohrožené, chráněné a regionálně významné druhy fauny a flory zasluhující pozornost. V oblasti meandrů a nivy řeky Odry se vyskytuje například škeble rybničná, jelec jeseň, užovka podplamatá, skokan zelený a menší, čolek obecný, rosnička zelená, vydra říční, vodouš rudonohý kropenatý, pisík obecný, ledňáček říční, břehule říční, hýl rudý, chřástal polní, rybák obecný, konipas luční, krahujec obecný, ostříž lesní, starček bahenní, prvosenka vyšší, hloh jednoblizný, brslen evropský a další.

V přírodní památce se vyskytují tato přírodní stanoviště
  přírodní jezera
  nížinné a podhorské vodní toky
  bahnité říční břehy
  vlhkomilná vysokostébelnatá společenstva nížin a horského stupně
  nížinné sečené louky
  měkké lužní lesy
  tvrdé lužní, břehové smíšené lesy
  orná půda (pole)
  lesní monokultury
  zaplavená štěrkoviště
  říční rákosiny
  štěrkové náplavy
  vrbové křoviny
  stará říční ramena
  periodické tůně a lesní mokřady
  strmé,kolmé hlinité břehy
* Prvních 7 přírodních stanovišť mají evropský význam a jsou uvedeny ve směrnici o stanovištích soustavy NATURA 2000

Co jsou meandry a jak vznikají?
Jedná se o korytotvorné pochody řeky. Na vnitřních stranách říčních oblouků (meandrů) dochází v klidnějším proudu vody k ukládání splavenin do plochých útvarů, takzvaných lavic. Naopak na vnějších stranách koryta jsou břehy silnějším proudem vody vymílány. Eroze zde vytváří strmé stěny. Dochází tak k neustálým změnám koryta řeky i k posuvům meandrů.

Řeka žije svým vlastním životem
Při porovnání leteckých snímků s různých období minulého století jsou patrné změny koryta Odry, vznik, posun i zánik ramen a zákrut řeky, protržení meandrů a nová zanesení naplaveninami. Tato krajina, dotčená lidským zásahem jen nepatrně, je ideálním místem pro vegetaci jinde se nevyskytujících rostlin i pro život drobných živočichů.

Kdysi skoro mrtvé, dnes plné života
V roce 1989 byl počet druhů ryb v Odře nulový, dneska je zde přes třicet druhů ryb. Mezi další zajímavosti a rarity patří druhý nález husic egyptských na Bohumínsku, výskyt bobrů, kteří ohlodávají stromy v meandrech nebo zimování volavky bílé.

Klenot musíme chránit
Přírodní památka Hraniční meandry řeky Odry se v Bohumíně na Karvinsku otevřela v květnu roku 2007. Několikakilometrový úsek řeky Odry od hraničního přechodu ve Starém Bohumíně až po bohumínskou část Kopytov, k soutoku Odry s Olší, vyhlásil Moravskoslezský kraj za chráněné území. Oblast má rozlohu přes 126 hektarů a představuje ojedinělý přírodní fenomén, který už na evropských tocích téměř není. Na celém úseku podél toku Odry mezi Bohumínem a jeho místní částí Kopytov si řeka zachovala přirozenou dynamiku korytotvorných procesů. Projevuje se tvorbou mnoha štěrkových náplavů a lavic, odstavených částí meandrů, z nichž pak vznikají slepá ramena a tůně. Řeka tedy svým způsobem stále mírně mění státní hranici.

Čas od času řeka vydá poklad
Čas od času vyplaví Odra opravdové poklady, například stoličku nebo obratel mamuta, kteří se před tisíci lety zřejmě procházeli jejím korytem. V roce 2004 byl navíc v její blízkosti v místní části Kopytov objeven hraniční kámen z doby Marie Terezie.

doporučujeme

  01. 01. 2015 | Zajímavosti meandrů (mamutí části, hraniční kameny ...)
  01. 01. 2015 | Televizní dokument Hraniční meandry Odry
  18. 10. 2012 | Česká a polská část naučné stezky v meandrech společně
  17. 10. 2011 | V Bohumíně otevřou naučnou stezku v meandrech
  18. 03. 2011 | Nález záhadného torza pískovcového kamene
  18. 10. 2010 | Začali jsme monitorovat pomocí GPS změny v toku řeky
  07. 05. 2008 | Ornitologové v meandrech zaregistrovali na 180 druhů ptáků
  28. 05. 2007 | Kraj poprvé otevřel přírodní rezervaci - Hraniční meandry Odry
  01. 01. 2006 | Časopis Poodří z roku 2006 - souhrnný materiál k meandrům

         
 
 

(c) 2007-2015  OS Hraniční meandry Odry a Lukáš Kania